WASA 2020 Program

Due to the COVID-19 epidemic situation, WASA 2020 will be held virtually on September 13-15, 2020. For each paper, at least one of the authors should present the paper through Tencent Meeting. Instructions about Tencent Meeting (in Chinese) can be found at https://meeting.tencent.com. Speakers from other areas and countries can use its English version VooV Meeting (https://voovmeeting.com). The meeting IDs will be given later. Each speaker will have 20 minutes to present his/her paper and answer the questions from the audience. The presentations should be in English.

September 13, 2020

September 14, 2020

September 15, 2020

[8:30 AM] to [8:50 AM]

Opening Remarks

[8:50 AM] to [9:50 AM]

Keynote I: Prof. Xuemin Lin

[8:30 AM] to [9:30 AM]

Keynote III: Prof. Ness B. Shroff

[8:30 AM] to [9:50 AM]

Session 16: IoT and Edge Computing II

Session 17: Various Applications

Session 18: Visual Computing for IoT

[9:50 AM] to [10:50AM]

Keynote II: Prof. Qian Zhang

[9:30 AM] to [10:30 AM]

Keynote IV: Prof. Zhi Tian

[9:50 AM] to [10:00 AM]

Break

[10:50AM] to [11:00 AM]

Break

[10:30 AM] to [10:40 AM]

Break

[10:00 AM] to [11:00 AM]

Session 19: Mobile Ad-Hoc Networks I

Session 20: Mobile Ad-Hoc Networks II

Session 21: Cognitive Radio Networks

[11:00 AM] to [12:20 PM]

Session 1: Wireless Communications

Session 2: Blockchain I

Session 3: Algorithms

[10:40 AM] to [12:00 AM]

Session 10: Blockchain III

Session 11: Security II

[14:00 PM] to [15:20 PM]

Session 4: IoT and Edge Computing I

Session 5: Scheduling & Optimization

Session 6: Security I

[14:00 PM] to [15:20 PM]

Session 12: Wireless Sensor Networks

Session 13: Crowdsensing

[15:20 PM] to [15:40 PM]

Break

[15:20 PM] to [15:40 PM]

Break

[15:40 PM] to [17:00 PM]

Session 7: Blockchain II

Session 8: Data Center Networks and Cloud Computing

Session 9: Privacy-Aware Computing

[15:40 PM] to [17:00 PM]

Session 14: Location-Based Computing and Services

Session 15: Internet of Vehicles


September 13, 2020

[8:30 AM] to [8:50 AM]
Session Chair: Prof. Xiuzhen Cheng
Tencent Meeting ID: 857 482 538
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516184

Opening Remarks
[8:30 AM] to [8:35 AM] Welcome Speech: Prof. Xiuzhen Cheng
[8:35 AM] to [8:40 AM] WASA 2020 Summary: Prof. Dongxiao Yu
[8:40 AM] to [8:50 AM] Briefing WASA 2021: Prof. Zhe Liu

[8:50 AM] to [9:50 AM]
Session Chair: Prof. Zhipeng Cai
Tencent Meeting ID: 857 482 538
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516184

Keynote I: Prof. Xuemin Lin

[9:50 AM] to [10:50AM]
Session Chair: Prof. Zhipeng Cai
Tencent Meeting ID: 857 482 538
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516184

Keynote II: Prof. Qian Zhang

[10:50 AM] to [11:00 AM]

Break

[11:00 AM] to [12:20 PM]

Technical Sessions

Session 1: Wireless Communications
Session Chair: Prof. Shengling Wang
Tencent Meeting ID: 787 670 165
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516291

Capacity Analysis of Ambient Backscatter System with Bernoulli Distributed Excitation

Pengfei Li, Xin He, Nikolaos M. Freris and Panlong Yang


A Social Relationship Enabled Cooperative Jamming Scheme for Wireless Communications

Jingjing Fan, Yan Huo, Qinghe Gao and Tao Jing


The Throughput Optimization for Multi-hop MIMO Networks Based on Joint IA and SIC

Peng Zhang, Xu Ding, Jing Wang, Zengwei Lyu and Lei Shi


Research on 5G Internet of Vehicles Facilities based on Coherent Beamforming

Juan Xu, Lan Wu, Lei Shi, Yi Shi and Wenwen Zhou

Session 2: Blockchain I
Session Chair: Prof. Zhiguo Wan
Tencent Meeting ID: 503 966 883
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/10329114

A Novel Blockchain Network Structure Based on Logical Nodes

Jiancheng Chi, Tie Qiu, Chaokun Zhang and Laiping Zhao


Sync or Fork: Node-Level Synchronization Analysis of Blockchain

Qin Hu, Minghui Xu, Shengling Wang and Shaoyong Guo


Verifiable Encrypted Search with Forward Secure Updates for Blockchain-based System

Han Li, Hongliang Zhou, Hejiao Huang and Xiaohua Jia


Blockchain-based Privacy-preserving Dynamic Spectrum Sharing

Zhitian Tu, Kun Zhu, Changyan Yi and Ran Wang

Session 3: Algorithms
Session Chair: Prof. Cheng Zhang
Tencent Meeting ID: 390 886 200
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/13574866

Approximation Algorithm for the Offloading Problem in Edge Computing

Xinxin Han, Guichen Gao, Li Ning, Yang Wang and Yong Zhang


Maximizing The Expected Influence in Face of The Non-Progressive Adversary

T-H. Hubert Chan, Li Ning and Yong Zhang


Can the Max-Min Fair Allocation be Trustful in a Centralized Resource System?

Zheng Chen, Zhaoquan Gu and Yuexuan Wang


Multiset Synchronization with Counting Cuckoo Filters

Shangsen Li, Lailong Luo, Deke Guo and Yawei Zhao

[14:00 PM] to [15:20 PM]

Technical Sessions

Session 4: IoT and Edge Computing I
Session Chair: Prof. Yunhua He
Tencent Meeting ID: 515 365 392
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/13574866

Quality of Service Optimization in Mobile Edge Computing Networks via Deep Reinforcement Learning

Li-Tse Hsieh, Hang Liu, Yang Guo and Robert Gazda


Multi-user Cooperative Computation Offloading in Mobile Edge Computing

Wei Jiang, Molin Li, Xiaobo Zhou, Wenyu Qu and Tie Qiu


Privacy-Aware Online Task Offloading for Mobile-Edge Computing

Ting Li, Haitao Liu, Jie Liang, Hangsheng Zhang, Liru Geng and Yinlong Liu


A Survey: Applications of Blockchains in the Internet of Vehicles

Chao Wang, Xiaoman Cheng, Jitong Li, Yunhua He and Ke Xiao

Session 5: Scheduling & Optimization
Session Chair: Dr. Li Ning
Tencent Meeting ID: 432 397 147
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515800


Multi-Job Associated Task Scheduling based on Task Duplication and Insertion for Cloud Computing

Yuqi Fan, Lunfei Wang, Jie Chen, Zhifeng Jin, Lei Shi and Juan Xu


OSCD: An Online Charging Scheduling Algorithm to Optimize Cost and Smoothness

Yanhua Cao, Shiyou Qian, Qiushi Wang, Hanwen Hu, Weidong Zhu, Jian Cao, Guangtao Xue, Yanmin Zhu and Minglu Li


Optimal Node Placement for Magnetic Relay and MIMO Wireless Power Transfer Network

Yubin Zhao, Junjian Huang, Xiaofan Li and Cheng-Zhong Xu


A Real-time Recommendation Algorithm for Task Allocation in Mobile Crowd Sensing

Guisong Yang, Yanting Li, Yan Song, Jun Li, Xingyu He, Linghe Kong and Ming Liu

Session 6: Security I
Session Chair: Prof. Hui Xia
Tencent Meeting ID: 429 479 989
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515851

Outsourced Multi-Authority ABE with White-box Traceability for Cloud-IoT

Suhui Liu, Jiguo Yu, Chunqiang Hu and Mengmeng Li


Deep Learning Enabled Quickest Detection of Identity Spoofing Attacks

Yongxin Liu, Jian Wang, Shuteng Niu and Houbing Song


An improved parallel network traffic anomaly detection method based on Bagging and GRU

Xiaoling Tao, Yang Peng, Feng Zhao, Sufang Wang and Ziyi Liu


A Secure Topology Control Mechanism for SDWSNs Using Identity-based Cryptography

Rui Wang, Donglan Liu, Jianfei Chen, Lei Ma, Xin Liu and Hao Zhang

[15:20 PM] to [15:40 PM]

Break

[15:40 PM] to [17:00 PM]

Technical Sessions

Session 7: Blockchain II
Session Chair: Prof. Zhaoyan Shen
Tencent Meeting ID: 700 326 508
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516988

A Novel Anti-attack Revenue Optimization Algorithm in the Proof-of-work based Blockchain

Hao Chen, Yourong Chen, Meng Han, Banteng Liu, Qiuxia Chen and Zhenghua Ma


HotDAG: Hybrid Consensus via Sharding in the Permissionless Model

Chunxuan Zhou, Qiang-Sheng Hua and Hai Jin


C-DAG: Community-assisted DAG Mechanism with High throughput and Eventual Consistency

Zhujun Zhang, Dali Zhu and Baoxin Mi


Consensus in Wireless Blockchain System

Qiang Xu, Yifei Zou, Dongxiao Yu, Minghui Xu, Shikun Shen and Feng Li

Session 8: Data Center Networks and Cloud Computing
Session Chair: Prof. Chao Wang
Tencent Meeting ID: 791 846 709
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/9345277

Joint Server Selection and SFC Routing for Anycast in NFV-enabled SDNs

Huaqing Tu, Hongli Xu, Liusheng Huang, Xuwei Yang and Da Yao


Multi-objective disaster backup in inter-datacenter using reinforcement learning

Jiaxin Yan, Hua Wang, Xiaole Li, Shanwen Yi and Yao Qin


Data integrity checking supporting reliable data migration in cloud storage

Changsong Yang, Xiaoling Tao, Sufang Wang and Feng Zhao


Joint Switch Upgrade and VNF Placement for NFV-Based SDNs

Minli Zhang, Hongli Xu, Xingpeng Fan, Da Yao and Liusheng Huang

Session 9: Privacy-Aware Computing
Session Chair: Dr. Yong Zhang
Tencent Meeting ID: 149 189 957
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515666

Communication-Efficient and Privacy-Preserving Protocol for Computing Over-Threshold Set-Union

Xuhui Gong, Qiang-Sheng Hua and Hai Jin


K-Anonymous Privacy Preserving Scheme Based on Bilinear Pairings over Medical Data

Linghang Meng, Xueshu Hong, Yingwen Chen, Yuke Ding and Chengzhuo Zhang


CPBA: An Efficient Conditional Privacy-preserving Batch Authentication Scheme for VANETs

Jieyao Xu, Dongmei Zhang, Gaoyuan Xiong and Han Zhang


LPE-RCM: Lightweight Privacy-Preserving Edge-Based Road Condition Monitoring for VANETs

Yan Xu, Meng Wang, Jie Cui, Jing Zhang and Hong Zhong

September 14, 2020

[8:30 AM] to [9:30 AM]
Session Chair: Prof. Xiuzhen Cheng
Tencent Meeting ID: 253 663 205
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515666

Keynote III: Prof. Ness B. Shroff

[9:30 AM] to [10:30 AM]
Session Chair: Prof. Xiuzhen Cheng
Tencent Meeting ID: 253 663 205
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515666

Keynote IV: Prof. Zhi Tian

[10:30 AM] to [10:40 AM]

Break

[10:40 AM] to [12:00 AM]

Technical Sessions

Session 10: Blockchain III
Session Chair: Prof. Ruinian Li
Tencent Meeting ID: 589 215 793
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515851

A Blockchain-Based Decentralized Public Auditing Scheme for Cloud Storage

Ying Wang, Conghao Ruan and Chunqiang Hu


A Blockchain based Privacy-Preserving Cloud Service Level Agreement Auditing Scheme

Ke Xiao, Ziye Geng, Yunhua He, Gang Xu, Chao Wang and Wei Cheng


Blockchain-based Service Recommendation Supporting Data Sharing

Biwei Yan, Jiguo Yu and Yue Wang


A Blockchain-Based Privacy-Preserving Mechanism for Attribute Matching in Social Networks

Feihong Yang, Yuwen Pu, Chunqiang Hu and Yan Zhou

Session 11: Security II
Session Chair: Prof. Yang Zhang
Tencent Meeting ID: 595 614 298
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515800

A New Fully Homomorphic Signatures from Standard Lattices

Yukun Wang and Mingqiang Wang


Detecting Internet-scale NATs for IoT Devices Based on Tri-net

Zhaoteng Yan, Nan Yu, Hui Wen, Zhi Li, Hongsong Zhu and Limin Sun


An Adversarial Learning Model for Intrusion Detection in Real Complex Network Environments

Ying Zhong, Yiran Zhu, Zhiliang Wang, Xia Yin, Xingang Shi and Keqin Li


VES: A Component Version Extracting System for Large-Scale IoT Firmwares

Xulun Hu, Hong Li, Yan Hu, Zhaoteng Yan, Xiyue Wang, Limin Sun and Weidong Zhang

[14:00 PM] to [15:20 PM]

Technical Sessions

Session 12: Wireless Sensor Networks
Session Chair: Prof. Yingwen Chen
Tencent Meeting ID: 473 503 026
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516291

Learning-Aided Mobile Charging for Rechargeable Sensor Networks

Xinpeng Duan, Feng Li, Dongxiao Yu, Huan Yang and Hao Sheng


A Class Incremental Temporal-Spatial Model Based on Wireless Sensor Networks for Activity Recognition

Xue Li, Xiandong Si, Lanshun Nie and Dechen Zhan


Sensor Deployment for Composite Event Monitoring in Battery-free Sensor Networks

Ke Lin and Jianzhong Li


Distributed Data Aggregation in Dynamic Sensor Networks

Yifei Zou, Minghui Xu, Yicheng Xu, Yong Zhang, Bei Gong and Xiaoshuang Xing

Session 13: Crowdsensing
Session Chair: Prof. Xiaoshuang Xing
Tencent Meeting ID: 785 887 537
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/9345277

Incentive Mechanism for Socially-Aware Mobile Crowdsensing: A Bayesian Stackelberg Game

Jiangtian Nie, Jun Luo, Zehui Xiong, Dusit Niyato, Ping Wang and Yang Zhang


An Efficient Malicious User Detection Mechanism for Crowdsensing System

Xiaocan Wu, Yu-E Sun, Yang Du, Xiaoshuang Xing, Guoju Gao and He Huang


A Reliable Multi-task Allocation Based on Reverse Auction for Mobile Crowdsensing

Junlei Xiao, Peng Li and Lei Nie


A Novel Solution to Quality of Service Dilemma in Crowdsourcing Systems

Rui Zhang, Hui Xia, Ju-Fu Cui and Xiang-Guo Cheng

[15:20 PM] to [15:40 PM]

Break

[15:40 PM] to [17:00 PM]

Technical Sessions

Session 14: Location-Based Computing and Services
Session Chair: Prof. Mengying Zhao
Tencent Meeting ID: 585 574 531
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515851

A Trajectory-Privacy Protection Method based on Location Similarity of Query Destinations in Continuous LBS Queries

Lu Zhang, Saide Zhu, Fengyin Li, Ruinian Li, Jing Meng and Wei Li


From When to Where: A Multi-task Learning Approach for Next Point-of-Interest Recommendation

Jinwen Zhong, Can Ma, Weiping Wang and Jiang Zhou


Attention-based Dynamic Preference Model for Next Point-of-Interest Recommendation

Chenwang Zheng and Dan Tao


Virtual Location Generation for Location Privacy Protection in VANET

Zhihong Li, Xiaoshuang Xing, Gaofei Sun, Zhenjiang Qian and Jin Qian

Session 15: Internet of Vehicles
Session Chair: Prof. Guofei Sun
Tencent Meeting ID: 695 196 942
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516959

A Deep Spatial-Temporal Network for Vehicle Trajectory Prediction

Zhiqiang Lv, Jianbo Li, Chuanhao Dong and Wei Zhao


A Real-time Vehicle Logo Detection Method Based on Improved YOLOv2

Kangning Yin, Shaoqi Hou, Ye Li, Guangqiang Yin and Chao Li


Estimation of Short-term Online Taxi Travel Time Based on Neural Network

Liping Fu, Jianbo Li, Zhiqiang Lv, Ying Li and Qing Lin


On-Road Vehicle Detection Algorithm Based on Mathematical Morphology

Wei Chen, Zusheng Zhang, Xiaoling Wu and Jianguang Den

September 15, 2020

[8:30 AM] to [9:50 AM]

Technical Sessions

Session 16: IoT and Edge Computing II
Session Chair: Prof. Qin Hu
Tencent Meeting ID: 755 703 213
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/21419434


Reliable Visible Light-Based Underground Localization Utilizing a New Mechanism: Reverse Transceiver Position

Mingzhi Pang, Kuiyuan Zhang, Xu Yang, Yuqing Yin, Shouwan Gao and Pengpeng Chen


Adaptive Task Scheduling via End-Edge-Cloud Cooperation in Vehicular Networks

Hualing Ren, Kai Liu, Penglin Dai, Yantao Li, Ruitao Xie and Songtao Guo


EdgeCC: An authentication framework for the fast migration of edge services under mobile clients

Zhihui Zhao, Weizhong Wang, Hongsong Zhu, Hong Li, Limin Sun, Sen Zhao and Yan Hu


GaitID: Robust Wi-Fi Based Gait Recognition

Yi Zhang, Yue Zheng, Guidong Zhang, Kun Qian, Chen Qian and Zheng Yang

Session 17: Various Applications
Session Chair: Prof. Xiao Zhang
Tencent Meeting ID: 508 406 406
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/9345277

Reliable Potential Friends Identification Based on Trust Circuit for Social Recommendation.

Shuo Zhang and Zhu Jinghua


Reinforcement Learning based Group Event Invitation Algorithm

Chunyu Ai, Wei Zhong and Longjiang Guo


SDTCNs: A Symmetric Double Temporal Convolutional Network for Chinese NER

Wei Jiang, Yuan Wang and Yan Tang


SEM: App Usage Prediction with Session-based Embedding

Zepeng Yu, Wenzhong Li, Pinhao Wang and Sanglu Lu

Session 18: Visual Computing for IoT
Session Chair: Dr. Yifei Zou
Tencent Meeting ID: 637 327 770
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22515666


Optimizing Motion Estimation With an ReRAM-based PIM Architecture

Bing Liu, Zhaoyan Shen, Zhiping Jia and Xiaojun Cai


Camera Style Guided Feature Generation for Person Re-Identification

Hantao Hu, Yang Liu, Kai Lv, Yanwei Zheng, Wei Zhang and Hao Sheng


A Dual Scale Matching Model For Long-Term Association

Zhen Ye, Yubin Wu, Shuai Wang, Yang Zhang, Yanbing Chen and Hao Sheng


Non-pre-trained Mine Pedestrian Detection Based on Automatic Generation of Anchor box

Xing Wei, Changguang Wang, Haitao Zhang, Shaofan Liu and Yang Lu

[9:50 AM] to [10:00 AM]

Break

[10:00 AM] to [11:00 AM]

Technical Sessions

Session 19: Mobile Ad-Hoc Networks I
Session Chair: Prof. Wenjie Zhang
Tencent Meeting ID: 242 467 988
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22517043

Dynamic Distribution Routing Algorithm Based on Probability for Maritime Delay Tolerant Networks

Xuerong Cui, Tong Xu, Juan Li, Meiqi Ji, Qiqi Qi and Shibao Li


Trajectory-based Data Delivery Algorithm in Maritime Vessel Networks based on Bi-LSTM

Chao Liu, Yingbin Li, Ruobing Jiang, Qian Lu and Zhongwen Guo


Research on Algorithms for Finding Top-k Nodes in Campus Collaborative Learning Community under Mobile Social Network

Guohui Qi, Peng Li, Hong Liu, Longjiang Guo, Lichen Zhang, Xiaoming Wang and Xiaojun Wu

Session 20: Mobile Ad-Hoc Networks II
Session Chair: Prof. Peng Li
Tencent Meeting ID: 784 186 284
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/22516184

Cold start and Learning Resource Recommendation Mechanism Based on Opportunistic network in the context of campus collaborative learning

Hong Liu, Peng Li, Yuanru Cui, Qian Liu, Lichen Zhang, Longjiang Guo, Xiaojun Wu and Xiaoming Wang


Implementation of Video Transmission over Maritime Ad Hoc Network

Hua Xiao, Ying Wang, Shulong Peng and Bin Lin


Cluster-based Basic Safety Message Dissemination in VANETs

Lin Chen, Xiaoshuang Xing, Gaofei Sun, Jiang Xu and Jie Zhang

Session 21: Cognitive Radio Networks
Session Chair: Prof. Pengfei Hu
Tencent Meeting ID: 717 476 707
Bilibili Live: http://live.bilibili.com/8846560

On-Line Learning-Based Allocation of Base Stations and Channels in Cognitive Radio Networks

Zhengyang Liu, Feng Li, Dongxiao Yu, Holger Karl and Hao Sheng


Beamforming for MISO Cognitive Radio Networks Based on Successive Convex Approximation

Ruina Mao, Anming Dong and Jiguo Yu


Intelligent Dynamic Spectrum Access for Uplink Underlay Cognitive Radio Networks Based on Q-Learning

Jing-Jing Zhang, Anming Dong and Jiguo Yu